O Programu

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_326/0023346
Žadatel projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Poskytovatel podpory:       Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program podpory:          
 
EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Služby infrastruktury
Doba realizace projektu:     1. 1. 2021 – 31. 5. 2023

             

Program „Služby JVTP – Podpora Trendů" (dále jen program) podporuje formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb malé a střední podniky a OSVČ (dále příjemci podpory) se sídlem nebo provozovnou v Jihočeském kraji.

Cílem programu je zintenzivnit inovační aktivity podniků při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci a zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Výstupy / výsledky poskytnutých služeb poslouží příjemci podpory k vyřešení konkrétní potřeby dalšího rozvoje jeho podnikatelských aktivit, přičemž příjemce není z různých důvodů (např. nedostatek odborných znalostí a dovedností, nedostatečné vybavení, nedostatečné zkušenosti potřebné pro nové obchodní směřování) schopen tuto potřebu vyřešit samostatně, s využitím vlastních kapacit. 

Podporované aktivity:

 • strategické řízení a management inovací; 
 • strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
 • ochrana a využití práv duševního vlastnictví;
 • validace podnikatelského modelu; 
 • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace;
 • obchodní a marketingové strategie; 
 • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe. 

Kdo za tím stojí?

Realizátorem programu financovaného z EU: Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Služby infrastruktury je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., organizace založená Jihočeským krajem.

Jaké jsou hlavní výhody programu?

 • Jednoduchost podání žádosti
 • Rychlost administrace
 • Účinnost řešení konkrétního zadání
 • Rozvoj mezioborové spolupráce na území Jihočeského kraje
 • Zlepšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu

V jaké hodnotě mohu služby získat?

Míra podpory je poskytována v maximální výši 75 % z celkových uznatelných výdajů na poskytnuté expertní služby a podpora může dosáhnout výše 50 000 Kč - 250 000 Kč.

V jakých krocích probíhá poskytnutí podpory předloženému projektu?

1. fáze – vyplnění on-line formuláře žádosti zveřejněné v termínu zahájení příjmu žádostí. 

 • Vyplněný formulář žádosti a přílohu Čestné prohlášení odešle žadatel prostřednictvím webového prostředí v elektronické podobě a zároveň:
  • Pokud má zřízený elektronický podpis, elektronicky podepíše čestné prohlášení a finální verzi žádosti, oba dokumenty následně zašle emailem na adresu potr@jvtp.cz.
  • V případě, že nedisponujete elektronickým podpisem vytiskne finální verzi žádosti a čestného prohlášení a podepsaný originál žádosti s přiloženým podepsaným originálem čestného prohlášení doručí na adresu Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Na obálce bude uveden název odesílatele a heslo "Žádost PoTr". Při osobním doručení sledujte, prosím, aktuální otevírací hodiny podatelny Jihočeského kraje. Rozhodující je datum doručení elektronické verze žádosti.
 • Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat jménem žadatele (v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku). V případě, že bude podepsána osobou, která za žadatele jedná v zastoupení, musí tato skutečnost ze žádosti vyplývat (např. bude u podpisu této osoby připsáno „v zastoupení na základě plné moci") a žadatel je povinen dále k žádosti o podporu doložit plnou moc v originále nebo úředně ověřenou kopii. 

2. fáze – poskytovatel podpory nominuje poradenský tým, který uskutečnění bezplatnou konzultaci s pověřenými zástupci žadatele (maximální doba trvání 5 hod), jejímž obsahem bude posouzení vhodnosti žadatele pro poskytnutí služby, podrobná specifikace obsahu, rozsahu a výstupů požadované expertní služby. Výstupem konzultace bude zpracovaná konkrétní Nabídka zvýhodněné expertní služby, která bude specifikovat expertní tým, rozsah služby v předpokládané struktuře, hodinovou dotaci služby, očekávané výstupy a rozpočet poskytované služby včetně stanovení výše podpory.

Podepsané dokumenty Formulář žádosti a Nabídka zvýhodněné služby tvoří nedílnou součást žádosti a takto mohou postoupit do fáze hodnocení.

Kam dál?​