Časté dotazy

Obáváme se zveřejnění citlicýh údajů o našem projektu a naší firmě. Je toto nějak ošetřeno?

Všichni zaměstnanci administrátora podílející se na zpracování žádostí a členové hodnotící komise jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti s platností na dobu neurčitou. Pro přípravu žádosti a závěrečnou zprávu projektu vyžadujeme pouze obecný popis výsledků projektu a jejich uplatnění.

Lze podat nejprve žádost o dotaci, a až později vyhledat vhodného poskytovatele služeb?

Nelze. Obsah i poskytovatel služby musí být specifikován již při podání žádosti. Povinnou součástí žádosti je zpracovaná nabídka služeb, podepsaná zástupcem příslušného pracoviště výzkumné organizace.

Je možné získat dotaci na služby několika pracovišť jedné výzkumné organizace?

Ano, v takovém případě budou v nabídce služeb vyplněna všechna pracoviště, která se budou na poskytování služeb podílet. Nelze však získat dotaci na služby poskytované dvěma a více výzkumnými organizacemi.

Je možné využít výsledky/výstupy služeb pro více inovovaných produktů či procesů společnosti?

Ano, v tomto případě popište v žádosti všechny inovované produkty i procesy a pro každý plánovaný výstup/výsledek projektu uveďte, s jakým inovovaným produktem/procesem tento výstup/výsledek souvisí a jak.

Jaké jsou limity pro čerpání veřejné podpory de minimis?

Limity se liší podle činností žadatele, na které je podpora de minimis použita, takto:

  • Prvovýroba zemědělských produktů – 20 000 EUR
  • Rybolov – 30 000 EUR
  • Silniční nákladní doprava – 100 000 EUR
  • Všechny ostatní činnosti – 200 000 EUR

Veškerá obdržená podpora de minimis se posuzuje vždy za současné a dvě předchozí účetní období. V případě spojení či nabytí podniků je třeba přihlédnout k veškerým podporám de minimis poskytnutým dříve všem podnikům, které byly spojeny.

Poskytnutí dotace je zapisováno do Centrálního registru podpor „de minimis“. Pro ověření, zda nemáte překročen limit pro čerpání veřejné podpory de minimis, je od roku 2018 nutné přihlášení do Centrálního registru de minimis. Noví uživatelé si musí nejprve zažádat o přístup do Registru na webových stránkách Ministerstva zemědělství. V případě komplikací nás kontaktujte.

Kolik lze podat žádostí?

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci výzvy.

Vyplývají pro nás z vyplnění a podání žádosti nějaké povinnosti či závazky?

Ne, vyplnění a podání žádosti nemá žádné právní důsledky. Závazky vyplývají až z uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace.

Záleží na právní formě žadatele?

O voucher může žádat jakýkoliv podnik, který splňuje definici malého a středního podniku podle Evropské komise. Podnikem se podle této definice rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na svou právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné, obchodní společnosti nebo sdružení vykonávající hospodářskou činnost.

Jak poznám, že splňujeme definici malého a středního podniku?

Malý a střední podnik je každý podnik, který má do 250 zaměstnanců a 50 mil. EUR ročního obratu. Do kategorie malého a středního podniku (MSP) patří i OSVČ. 

Naše firma je vlastněna zahraničním subjektem. Jak máme doložit udělenou podporu de minimis?

Podpory v režimu de minimis udílené propojeným podnikům se posuzují v rámci jednoho členského státu.

Jsou podnikatelské vouchery omezeny na určitá odvětví?

Jihočeský podnikatelský voucher mohou získat všechny podniky bez odvětvového omezení. Mohou tedy žádat například i zemědělské podniky.

Lze získat voucher na zakázkovou výrobu?

Pokud je žadatel schopen řešit činnosti, na které chce požádat o podnikatelský voucher, samostatně, nebude taková žádost ve shodě s cíli programu. Musí jít o aktivity nové pro žadatele a zároveň žadatel není schopen zajistit tyto aktivity samostatně.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás!