Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od poskytovatelů znalostí z celé ČR, ať už z řad výzkumných organizací, nebo jihočeských kreativců.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především rozvoj podnikatelské základny regionu a zvyšování jejího inovačního potenciálu prostřednictvím nastavení vzájemné mezioborové spolupráce. Smyslem programu je si tuto spolupráci vyzkoušet, podpořit budování vzájemné důvěry a najít optimální způsob spolupráce, který bude přínosný pro všechny strany.

 

Kdo za tím stojí?

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.

 

Jaké aktivity jsou prostřednictvím voucherů podpořeny?

 • Aktivita A) Inovační vouchery: nákup inovačních služeb od výzkumných organizací z celé ČR
 • Aktivita B) Kreativní vouchery: nákup kreativních služeb od kreativců z Jihočeského kraje

 

Jaké jsou hlavní výhody Jihočeských podnikatelských voucherů?

 • Jednoduchost podání žádosti
 • Rychlost administrace
 • Účinnost řešení konkrétního zadání
 • Rozvoj mezioborové spolupráce na území Jihočeského kraje
 • Zlepšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu

 

Kolik je možné získat?

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč (Aktivita A) nebo 75 000 Kč (Aktivita B). Minimální výše voucheru je 50 000 Kč (Aktivita A) a 30 000 Kč (Aktivita B).

 

Jak to funguje? 

Podnik XY potřebuje vyřešit specifický úkol (např. ověřit připravenost na zavedení nových technologií do výroby nebo marketingu, otestovat nové produkty, pracovat s novými materiály, ...). K tomu vyhledá specializované pracoviště výzkumné organizace nebo vhodného kreativce s odpovídajícími odbornými kompetencemi. Potenciálního partnera podnik zkontaktuje za účelem vypracování nabídky jeho služeb. Následně si společně s vhodně vybraným partnerem zažádá o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryjeme partnerské organizaci žádajícího podniku náklady za poskytnutí uvedené služby (například za návrh optimalizované výroby) až do výše 150 000 Kč (aktivita A), resp. 75 000 Kč (Aktivita B), které by jinak musel podnik hradit ze svého.

 

      

 

 

 

 

V jakých krocích probíhá poskytnutí podnikatelského voucheru a realizace podpořeného projektu?

 1. Žádost o voucher – on-line formulář žádosti zveřejněn v termínu zahájení příjmu žádostí na webových stránkách www.inovoucher.cz, vyplněný formulář žádosti odešle žadatel prostřednictvím webového prostředí v elektronické podobě a zároveň spolu s přiloženou "Nabídkou poskytnutí služeb založených na znalostech" (dále jen „nabídka služeb“) a čestným prohlášením doručí:
    - Pokud má zřízený elektronický podpis, elektronicky podepíše čestné prohlášení a finální verzi žádosti, oba dokumenty spolu s Nabídkou Poskytovatele znalostí následně zašle emailem na adresu inovoucher@jvtp.cz.
    - V případě, že nedisponujete elektronickým podpisem vytiskne finální verzi žádosti a čestného prohlášení a podepsaný originál žádosti s přiloženým podepsaným originálem čestného prohlášení a Nabídky Poskytovatele znalostí doručí na adresu Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Na obálce bude uveden název odesílatele a heslo "Žádost JPV". Při osobním doručení sledujte, prosím, aktuální otevírací hodiny podatelny Jihočeského kraje. Rozhodující je datum doručení elektronické verze žádosti.
 2. Proces kontroly a hodnocení žádostí, výběr příjemců – provede poskytovatel zvýhodněné služby a hodnotící komise
 3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby mezi poskytovatelem zvýhodněné služby a příjemcem voucheru – poskytovatel zvýhodněné služby vyzve k podpisu smlouvy příjemce voucheru
 4. Faktura vydaná poskytovatelem zvýhodněné služby příjemci voucheru ve výši jeho finanční spoluúčasti (min. 25 % z hodnoty voucheru včetně DPH z celé částky uvedené poskytovatelem znalostí). Pokud hodnota služby od poskytovatele znalostí přesáhne maximální možnou hodnotu voucheru 150 000 Kč (resp. 75 000 Kč), tak součástí této faktury bude navíc částka přesahující 150 000 Kč (resp. 75 000 Kč) + DPH z celé částky vyfakturované poskytovatelem znalostí (pozn.: z titulu DPH jde o dotaci k ceně podle §4 zákona o DPH)
 5. Uzavření Smlouvy o poskytnutí služby založené na znalostech mezi poskytovatelem zvýhodněné služby a poskytovatelem znalostí – poskytovatel zvýhodněné služby vyzve k podpisu smlouvy poskytovatele znalostí
 6. Zveřejnění uzavřených smluv v registru smluv – provede poskytovatel zvýhodněné služby
 7. Zápis veřejné podpory de minimis udělené příjemci do pěti pracovních dní po uzavření smlouvy s poskytovatelem znalostí – provede poskytovatel zvýhodněné služby
 8. Realizace služby poskytovatelem znalostí v úzké a průběžné spolupráci s příjemcem voucheru
 9. Předání zkompletované služby poskytovateli zvýhodněné služby – na základě předávacího protokolu, kde jsou uvedeni všichni účastníci projektu (tzn. poskytovatel znalostí, poskytovatel zvýhodněné služby a příjemce voucheru), prokazující, že služby založené na znalostech byly realizovány řádně, bez vad a nedodělků dle zadání – předávací protokol vyhotoví poskytovatel znalostí na základě vzoru uvedeného na webových stránkách programu
 10. Bezodkladné předání výsledků projektu příjemci voucheru poskytovatelem zvýhodněné služby – provede poskytovatel zvýhodněné služby
 11. Faktura za provedenou službu vydaná poskytovatelem znalostí na vrub poskytovatele zvýhodněné služby
 12. Příjemce doloží závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři do 30 dnů po ukončení projektu, nejpozději však do 30.4.2022 – formulář zašle poskytovatel zvýhodněné služby

 

Kam dál?​