Podporované činnosti v rámci programu

Podnikatelské subjekty mohou použít voucher na pořízení služeb založených na znalostech, nových pro podnikatelský subjekt, k vyřešení konkrétní potřeby související s rozvojem podnikatelských aktivit žadatele. Níže jsou uvedené okruhy podporovaných a nepodporovaných aktivit.

Vymezení podporovaných aktivit

Podporovaná aktivita A) nákup inovačních služeb od výzkumných organizací z celé ČR, které přispějí k boji s koronavirovou infekcí nebo umožní překonat následky způsobené pandemií COVID-19

Podporovaná aktivita B) nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR a expertních poradců (OSVČ) / organizací expertních poradců, které pomohou dalším strategickým nasměrováním podniku překonat následky způsobené pandemií COVID-19, a přispějí tak k obnovení jeho konkurenceschopnosti a zajištění přiměřené míry stability na trhu

 

Podporované činnosti pro aktivitu A:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
 • Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, nových materiálů, nových metod.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
 • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů.
 • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro nové produkty či procesy.
 • Design nových výrobků - průmyslový, produktový.

 

Podporované činnosti pro aktivitu B:

 • Rozvoj obchodu a nové obchodní modely
 • Marketing a PR strategie zaměřené na zvýšení prodejů
 • Strategie zahraniční expanze / exportu
 • Rozvoj nových produktových trhů
 • Produktové nebo procesní inovace, nové technologie ve firmě
 • Strategické řízení a organizace firmy
 • Nastavení vize a cílů firmy
 • Financování (chodu firmy, rozvojových projektů, vstup strategického investora)
 • HR management (řízení týmu, optimalizace HR procesů, odměňování, změna způsobu práce)
 • Digitalizace firmy (výroby, ale i interních procesů, IT nástroje)

 

Vymezení nepodporovaných aktivit

Služby založené na znalostech nesmí zahrnovat tyto činnosti:

 • Rešerše, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence.
 • Zpracování podnikatelských plánů, finančních plánů, marketingových plánů apod.
 • Tréninkové a školící kurzy.
 • Stáže pro studenty.
 • Poradenství v oblasti dotací, financí.
 • Právní služby.
 • Běžné opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.).
 • Služby v oblasti marketingu a propagace.
 • Výrobu výrobků či polotovarů.
 • Podporu exportu
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • příp. další činnosti, které nejsou uvedené mezi podporovanými

 

Poskytovatel znalostních služeb

Poskytovateli služeb založených na znalostech jsou v programu Jihočeských podnikatelských voucherů výzkumné organizace na území ČR. Seznam výzkumných organizací oprávněných poskytovat služby v programu Jihočeských podnikatelských voucherů spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Pro přesný výčet podporovaných a nepodporovaných aktivit sledujte aktuální výzvu.