Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Rozumím

Jihočeské podnikatelské vouchery > O programu

Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především usnadnit vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Kdo za tím stojí?

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.

Jak to funguje?

Podnik XY potřebuje vyřešit specifický technologický úkol (např. ověřit připravenost na zavedení nových technologií do výroby). To umí zpracovat specializované pracoviště výzkumné organizace, které podnik zkontaktuje za účelem vypracování nabídky. Následně si zažádá společně s výzkumnou organizací o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryjeme výzkumné organizaci náklady za poskytnutí uvedené služby (zde například návrh optimalizované výroby) až do výše 150 000 Kč, které by jinak musel podnik hradit ze svého.

Hlavní výhody podnikatelských voucherů

 • Jednoduchost podání žádosti
 • Rychlost administrace
 • Účinnost řešení konkrétního zadání
 • Rozvoj další spolupráce regionálních MSP a výzkumných institucí
 • Zlepšení image regionu

Kolik je možné získat?

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč.

Poskytnutí podnikatelského voucheru a realizace podpořeného projektu v jednotlivých krocích:

 1. Žádost o voucher – po vyhlášení výzvy vyplněna do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz, včetně doložení přílohy "Nabídka poskytnutí služeb založených na znalostech". Po vyplnění a odeslání formuláře žádosti spolu s Nabídkou obdržíte vyplněnou žádost v pdf spolu se dvěma čestnými prohlášeními na kontaktní email, který jste zadali do formuláře. Po vytištění žádosti a všech vyplněných příloh Žadatel vše podepíše a odevzdá v zalepené obálce s názvem své společnosti a heslem "Žádost JPV" na adresu U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
 2. Proces kontroly a hodnocení žádostí, výběr Příjemců - provede Poskytovatel zvýhodněné služby a hodnotící komise
 3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby mezi Poskytovatelem zvýhodněné službyPříjemcem voucheru
 4. Faktura vydaná Poskytovatelem zvýhodněné služby Příjemci voucheru ve výši jeho finanční spoluúčasti (min. 25 % z hodnoty voucheru včetně DPH z celé částky uvedené Poskytovatelem znalostí). Pokud hodnota služby od Poskytovatele znalostí přesáhne maximální možnou hodnotu voucheru 150 000 Kč, tak součástí této faktury bude navíc částka přesahující 150 000 Kč + DPH z celé částky vyfakturované Poskytovatelem znalostí (jde o dotaci k ceně)
 5. Uzavření Smlouvy o poskytnutí služby mezi Poskytovatelem zvýhodněné službyPoskytovatelem znalostí
 6. Zveřejnění uzavřených smluv v registru smluv - provede Poskytovatel zvýhodněné služby
 7. Zápis veřejné podpory de minimis udělené Příjemci do pěti pracovních dní po uzavření smlouvy s Poskytovatelem znalostí - provede Poskytovatel zvýhodněné služby
 8. Realizace služby Poskytovatelem znalostí ve spolupráci s Příjemcem
 9. Předání zkompletované služby Poskytovateli zvýhodněné služby na základě předávacího protokolu, kde jsou uvedeni všichni účastníci projektu (tzn. Poskytovatel znalostí, Poskytovatel zvýhodněné služby a Příjemce voucheru), prokazujícího, že Služby založené na znalostech byly realizovány řádně, bez vad a nedodělků dle zadání - vyhotoví Poskytovatel znalostí na základě podkladu pro předávací porotokol
 10. Bezodkladné předání výsledků projektu Příjemci voucheru Poskytovatelem zvýhodněné služby - provede Poskytovatel zvýhodněné služby
 11. Faktura vydaná za tuto službu Poskytovatelem znalostí na vrub Poskytovatele zvýhodněné služby
 12. Příjemce doloží závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři do 30 dnů po ukončení projektu - formulář zašle Poskytovatel zvýhodněné služby

Kam dál?